top of page

Dokumenti / Veidlapas

Skolas nolikums

Attīstības plāns

Darba plāns 2022./2023. m.g.

Darba kārtības noteikumi

Sporta ētikas kodekss

Iekšējās kārtības noteikumi

MK noteikumi Nr. 885 
Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas

Datu privātuma politika
"Ar Dobeles novada pašvaldības Datu privātuma politiku var iepazīties:
https://www.dobele.lv/lv/datu-privatuma-politika

Sīkdatnes politika

Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Dobeles novadā

IESNIEGUMI saistībā ar skolēnu pārvadājumiem:
       1. Sabiedriskā transporta biļešu 
           kompensācijas saņemšanai.

       2. E-talona saņemšanai. 


       3. Personīgā transportlīdzekļa braukšanas
            maksas atvieglojuma piešķiršana.

       4. Par sabiedriskā transporta braukšanas
            maksas atvieglojuma piešķiršanu.

MK noteikumi Nr. 662 
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtība

Dobeles Sporta skolas Ētikas kodekss

bottom of page